Ouderraad

De ouderraad van de Dijkwerkers vertegenwoordigt de ouders. De OR bestaat uit 8 ouders van leerlingen. Zij vervullen een aantal taken binnen de school zoals:
•    Aanspreekpunt voor andere ouders
•    Organiseren van een aantal activiteiten samen met het team, o.a:
      Sinterklaas, kerst,schoolreis/kamp, excursies, sporttoernooien, 
      afscheid groep 8,eindfeest,  etc.
•    Organiseren van een jaarlijkse ouderavond
•    Innen van de vrijwillige ouderbijdrage
•    De interesse voor de school bij de ouders bevorderen
•    Bevorderen dat ouders ondersteunende werkzaamheden verrichten voor de  
      school.
•    De belangen van de ouders te behartigen bij medezeggenschapsraad,     
      en schoolleiding.


Verkiezingen
Alle ouders kunnen zich verkiesbaar stellen voor de ouderraad. Ze worden gekozen voor een periode van 3 jaar en kunnen zich daarna nog eens verkiesbaar stellen. De leden van de ouderraad worden gekozen door de ouders van onze school.

De ouderraad vergadert gemiddeld één keer per maand. De vergaderingen worden bijgewoond door een leerkracht en de directeur en worden gehouden in school.
Eén maal per jaar organiseert de ouderraad een jaarvergadering waarvoor alle ouders worden uitgenodigd.

Ouderbijdrage
Ieder jaar aan het begin van het schooljaar, vraagt de Ouderraad u om een bijdrage (per kind). Van het ministerie ontvangt de school jaarlijks een bedrag voor leer- en hulpmiddelen. Deze bijdrage dekt de basismiddelen voor het onderwijs maar voorziet niet in de extra kosten van projecten, feesten en andere activiteiten. De school is voor de financiering van deze activiteiten aangewezen op de ouderbijdrage. Over de hoogte en betaling wordt u geïnformeerd in de jaargids.