Medezeggenschapsraad

Iedere school in Nederland heeft een medezeggenschapsraad (MR). De MR overlegt met de directie en het schoolbestuur van de Dijkwerkers over belangrijke schoolzaken zoals:
•    Het schoolplan
•    Regelingen voor voor- en naschoolse opvang
•    Het verbeteren van het onderwijs
•    Vaststellen van vakanties en vrije dagen
•    Veiligheid en gezondheid op school

Vergaderingen
De vergaderingen van de MR worden op school gehouden en zijn voor iedereen vrij toegankelijk. De goedgekeurde notulen hangen op het prikbord op school.

Verkiezingen
Inde MR zitten 3 vertegenwoordigers van de ouders (oudergeleding) en 3 vertegenwoordigers van het personeel (personeelsgeleding).Alle ouders en personeelsleden kunnen zich verkiesvaar stellen voor de Raad. De verkiezingen vinden elke twee jaar plaats en er geldt een rooster van aftreden.

Taken van MR
De MR heeft een aantal rechten en bevoegdheden. De algemene rechten zijn het informatierecht, het recht op overleg en het initiatiefrecht. De bevoegdheden zijn het instemmingsrecht en adviesrecht.

Alle MR leden, zowel ouders als personeel, hebben instemmingsrecht over belangrijke zaken. Ze moeten bijvoorbeeld instemmen met het schoolplan, de schoolgids en de manier waarop ouders betrokken worden bij de school. Over een aantal andere zaken heeft de MR adviesrecht.

De leden van de medezeggenschapsraad zijn:
Namens de ouders:
Simone
Kim Veeken

Namens het personeel:
Sonja Jong (voorzitter)
Esther Dekker (notulist)
Angelique Pronk (directeur)